+31 (0)73 549 89 22

...alle soorten glas

voor glasscherpe prijzen!

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WIT GLASSERVICE B.V. SCHIJNDEL


Artikel 1 – De Wit Glasservice B.V.
DE WIT GLASSERVICE B.V. is een eenmanszaak, hierna te noemen DE WIT GLASSERVICE B.V. of opdrachtnemer. DE WIT GLASSERVICE B.V. exploiteert een onderneming in de handel (inkoop- en verkoop) van glas, montage, kozijnrenovatie en glas- en spiegeldecoratie. Voor alle activiteiten van DE WIT GLASSERVICE B.V. gelden onderstaande algemene voorwaarden.
 

Artikel 2 – Aanbiedingen en opdrachten
2.1 Elke aanbieding van DE WIT GLASSERVICE B.V. is vrijblijvend en geldt niet voor een langere periode van maximaal 1 maand.

2.2.  Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het BW uitsluitend tot stand met DE WIT GLASSERVICE B.V. en worden uitsluitend door DE WIT GLASSERVICE B.V. uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen wordt uitgevoerd.

2.3. Opdrachten aan DE WIT GLASSERVICE B.V. leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

2.4. Met DE WIT GLASSERVICE B.V. in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen. Opdrachtgever kan DE WIT GLASSERVICE B.V. nimmer aansprakelijk stellen voor de overschrijding van bepaalde ter-mijnen.

2.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem aan DE WIT GLASSERVICE B.V. verstrekte informatie, in ieder geval wat betreft maten, gewichten, omvang, soort materiaal en kleur. Afwijkingen ten aanzien van door de opdrachtgever opgegeven maten enzovoorts, kunnen nimmer aan DE WIT GLASSERVICE B.V. worden tegengeworpen. .
 

Artikel 3 - Aansprakelijkheid
3.1.  De aansprakelijkheid van DE WIT GLASSERVICE B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van DE WIT GLASSERVICE B.V. wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over deze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

3.2 Overigens is DE WIT GLASSERVICE B.V. alleen aansprakelijk voor schade van een opdrachtgever of van een derde, waaronder een door DE WIT GLASSERVICE B.V. ingeschakelde hulppersoon of onder-aannemer, indien sprake is van opzet of grove schuld. Alle andere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.


Artikel 4 - vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart DE WIT GLASSERVICE B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door DE WIT GLASSERVICE B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.


Artikel 5 - Facturen
5.1. DE WIT GLASSERVICE B.V. factureert haar werkzaamheden op basis van een uurtarief dan wel per opdracht een en ander excl. B.T.W.. De tarieven van DE WIT GLASSERVICE B.V. worden jaarlijks geïndexeerd. De kosten van derden zoals hulppersonen, onderaannemers en externe adviseurs worden doorberekend aan de opdrachtgever. Het is DE WIT GLASSERVICE B.V. toegestaan om eventuele kosten van derden of eventuele wijzigingen in btw tarieven of andere belastingtarieven zonder nadere aankondiging of toestemming van de opdrachtgever aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.2. Betaling van de declaraties van DE WIT GLASSERVICE B.V. dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Nadien is de wettelijke rente verschuldigd, of, indien zaken worden gedaan met een zakelijke opdrachtgever, de wettelijke handelsrente.

5.3. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van de declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever, een en ander conform het tarief van het Rapport Voorwerk II van de Neder-landse Vereniging voor rechtspraak.

5.4. DE WIT GLASSERVICE B.V. heeft recht op retentie alsmede een ei-gendomsvoorbehoud op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de factuur niet dan wel niet volledig heeft voldaan. Dit recht van retentie geldt ook voor goederen en/of materialen waaraan DE WIT GLASSERVICE B.V. niet rechtstreeks werkzaamheden heeft gebruikt (zoals mallen, modellen, voorbeelden en zaken die door derden zijn geleverd, maar in het bezit zijn van DE WIT GLASSERVICE B.V. en dergelijke). Tevens is dit retentierecht van toepassing op andere facturen dan de factuur die betrekking heeft op het betreffende sieraad dat door DE WIT GLASSERVICE B.V. is vervaardigd.

5.5. DE WIT GLASSERVICE B.V. heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien deze in gebreke blijft met het volledig betalen van de factuur, zelfs indien dit het verloren gaan van rechten voor de opdrachtgever tot gevolg kan hebben.

5.6. DE WIT GLASSERVICE B.V. is te allen tijde gerechtigd een voorschot te verlangen van de opdrachtgever alvorens de werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten. Eveneens is DE WIT GLASSERVICE B.V. gerechtigd genoegzame zekerheid te verlangen voor de betaling van har facturen en dit zelfs vóór de aanvang van de werkzaamheden. Wordt een dergelijke zekerheid niet gesteld, dan is DE WIT GLASSERVICE B.V. gerechtigd de (aanvang van de) werkzaamheden op te schorten.


Artikel 6 - Klachten en geschillen
6.1. Klachten over geleverde materialen en over werkzaamheden en het uit-voeren daarvan door DE WIT GLASSERVICE B.V. dienen binnen 8 dagen na het bekend worden van de klacht c.q. het geven van een op-dracht aan DE WIT GLASSERVICE B.V. kenbaar gemaakt worden, op straffe van verval van de ontvankelijkheid van een klacht.

6.2. Een klacht dient bij DE WIT GLASSERVICE B.V. schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Dit geldt ook voor onvrede met de hoogte van een ontvangen factuur. Bij gebreke aan een tijdige reactie binnen deze termijn komt de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de rechter te vervallen.

6.3. DE WIT GLASSERVICE B.V. zal een oplossing voor de klacht schrif-telijk binnen vier weken aan de opdrachtgever uiteenzetten. Mocht de klacht binnen vier weken niet naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn opgelost dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de bevoegde rechter.


Artikel 7 - Inschakeling van derden
7.1 DE WIT GLASSERVICE B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, met name niet voor het handelen en/of nalaten van derden zoals hulppersoneel en onderaannemers ten behoeve van opdrachtgevers, opzet of grove nalatigheid daaronder niet begrepen.


Artikel 8  Intellectuele eigendom
8.1 Alle tekeningen, ideeën, berekeningen, voorbeelden, modellen, mallen blijven te allen tijde eigendom van DE WIT GLASSERVICE B.V., die daarop een exclusief auteurs- of modelrecht heeft. Wijzigingen in de door DE WIT GLASSERVICE B.V. gemaakte tekeningen, ideeën, be-rekeningen, voorbeelden, modellen, mallen maar ook in de eindresulta-ten, zijn inbreuken op het exclusieve aan DE WIT GLASSERVICE B.V. toekomende auteurs- of modelrecht en mogen dan ook slechts met instemming van DE WIT GLASSERVICE B.V. worden aangebracht. Het voorgaande geldt ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Auteurs- of modelrechten kunnen door DE WIT GLASSERVICE B.V. alleen aan de opdrachtgever worden overgedragen indien zulks expliciet met de opdrachtgever is overeengekomen.

8.2 In voorbeelden, op de website, op tekeningen, foto’s en bij maat- en gewichtsopgaven vermelde gegevens geven slechts een algemene voor-stelling van zaken waaraan door de opdrachtgever geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in een tussen partijen gesloten overeenkomst.


Artikel 9 - Diversen
9.1 Afwijkingen van deze algemene bepalingen gelden alleen indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en DE WIT GLASSERVICE B.V. zijn vastgelegd.

9.2. Op de opdracht tussen DE WIT GLASSERVICE B.V. en de opdracht-gever is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting van de gewone competentieregels, is de rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch te allen tijde bevoegd om van enig geschil tussen GL:ASSERVICE DE WIT B.V. en de opdrachtgever kennis te nemen.

9.3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook jegens DE WIT GLASSERVICE B.V. in ver-band met door DE WIT GLASSERVICE B.V. verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een half jaar na het moment waarop de op-drachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het be-staan van deze rechten en bevoegdheden.

9.4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle eventuele medewerkers van DE WIT GLASSERVICE B.V. of door DE WIT GLASSERVICE B.V. ingeschakelde hulppersonen of andere der-den..


Schijndel, juni 2010

Nieuws

Ik kwam nog wat foto’s tegen, van de 1e bedrijfsauto. En de opvolgers daarvan, zelfde auto’s maar een andere uitstraling.

Lees meer

Vandaag een nieuw werk opgestart. Renovatie van 189 flatwoningen in Arnhem.

Lees meer

En weer 18m3 oud glas weg, om te recyclen..

Lees meer